Chào mừng dến với website Mắt Kính Nam Quang

Khoảng cách đồng tử là gì?

Khoảng cách đồng tử là gì (PD)?

PD Khoảng cách đồng tử đơn vị tính là mm.

Là thông số đo khoảng cách đồng tử từ mắt phải đến mắt trái

trong điều kiện nhìn thẳng tự nhiên.

Khoảng cách đồng tử là tổng của 2 khoảng cách  tính từ giữa

sống mũi đến đồng tử mỗi mắt nên sẽ có những bệnh nhân có

khoảng cách 2 mắt là khác nhau.

Khoảng cách đồng tử dành cho kính nhìn xa khác với khoảng

cách đồng tử của kính nhìn gần vì khi nhìn gần hai đồng tử có

xu hướng nhìn chụm vào phía giữa.

Kí hiệu trong phiếu đo mắt: KCĐT hoặc PD